ไฟล์รายงานวิจัย Tablet Pilot Project

ไฟล์นี้เป็นการศึกษาวิจัยโครงการนำร่อง "การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ ๑"
โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทำการศึกษาในกลุ่มเด็กชั้น ป.๑  และชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๕๘)
ในโรงเรียน ๕ แห่ง ใน กทม., ลำปาง, พังงา, ขอนแก่น และที่โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร และการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน ในโครงการแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.๑