Print 

        ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(คมส.)
เกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 มติ 9 ประเด็น "การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที" ข้อ 2.1 โดยอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นแกนประสานการดำเนินการและการติดตามผลอย่างบูรณาการ รวมถึง การเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน  กระทรวงวัฒนธรรมเห็นควรให้มีการดำเนินการดังกล่าวผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติต่อไป